« مبارزه شیمیایی با علفهای هرز شالیزارها (1)» "chemical control of rice weeds" - پنجشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۰
« نقش مسئله یابی مشارکتی در تولید برنج کشور (2)» "Participatory problem identification for rice prod - پنجشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۰
« نقش مسئله یابی مشارکتی در تولید برنج کشور (1)» "Participatory problem identification for rice prod - پنجشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۰
« كنترل ميكروبي حشرات زيان آور زراعت برنج (3)» "microbial control of insect on rice" - پنجشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۰
« كنترل ميكروبي حشرات زيان آور زراعت برنج (2)» "microbial control of insect on rice" - پنجشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۰
« كنترل ميكروبي حشرات زيان آور زراعت برنج (1)» "microbial control of insect on rice" - پنجشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۰
« كاربرد فنآوری نانو در زراعت برنج (4)» "Application of nano-technology for rice production" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« كاربرد فنآوری نانو در زراعت برنج (3)» "Application of nano-technology for rice production" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« كاربرد فنآوری نانو در زراعت برنج (2)» "Application of nano-technology for rice production" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« كاربرد فنآوری نانو در زراعت برنج (1)» "Application of nano-technology for rice production" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« مصرف کودهای بیولوژیک در شالیزارها (3)» "biologic fertilizers application in paddy-fields" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« مصرف کودهای بیولوژیک در شالیزارها (2)» "biologic fertilizers application in paddy-fields" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« مصرف کودهای بیولوژیک در شالیزارها (1)» "biologic fertilizers application in paddy-fields" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« تأثیرکودهای ازته بررشد و عملکردگیاه برنج (2)» "Effect of N fertilizers on rice plant" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« تأثیرکودهای ازته بررشد و عملکردگیاه برنج (1)» "Effect of N fertilizers on rice plant" - چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰
« آشنایی با گیاه شناور آزولا (2)» "Azolla in paddy-field" - سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰
« آشنایی با گیاه شناور آزولا (1)» "Azolla in paddy-field" - سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰
« شناسایی علفهای هرز مزارع برنج ایران (2)» "Paddy-Rice Weeds of Iran" - دوشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۰
« شناسایی علفهای هرز مزارع برنج ایران (1)» "Paddy-Rice Weeds of Iran" - دوشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۰
« حوزۀ آبی رودخانه و سد سفیدرود (2)» "Safeed-Rood Dam & River" - دوشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۰
« حوزۀ آبی رودخانه و سد سفیدرود (1)» "Safeed-Rood Dam & River" - دوشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۰
« طرح تجهیز و نوسازی شالیزارها (3)» "Equipping & Renovation of puddy-lands" - یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰
« طرح تجهیز و نوسازی شالیزارها (2)» "Equipping & Renovation of puddy-lands" - یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰
« طرح تجهیز و نوسازی شالیزارها (1)» "Equipping & Renovation of puddy-lands" - یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰
« ارقام اصلاح شدۀ برنج ایران (2)» "Rice improved cultivars in Iran" - یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰
« ارقام اصلاح شدۀ برنج ایران (1)» "Rice improved cultivars in Iran" - یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰
« بیماری های ویروسی گیاه برنج (2)» "Rice virus diseases" - شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰
« بیماری های ویروسی گیاه برنج (1)» "Rice virus diseases" - شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰
« بررسی تأثیرات شوری بر رشد و عملکرد گیاه برنج (2)» " salinity effects on rice plant " - شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰
« بررسی تأثیرات شوری بر رشد و عملکرد گیاه برنج (1)» " salinity effects on rice plant " - شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰
« تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج (3)» " effect of phosphate on rice plant " - جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰
« تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج (2)» " effect of phosphate on rice plant " - جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰
« تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج (1)» " effect of phosphate on rice plant " - جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰
« ارقام برنج بومی گیلان (5)» " rice nation cultivars of guilan " - جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰
« ارقام برنج بومی گیلان (4)» " rice nation cultivars of guilan " - جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰
« ارقام برنج بومی گیلان (3)» " rice nation cultivars of guilan " - جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰
« ارقام برنج بومی گیلان (2)» " rice nation cultivars of guilan " - جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰
« ارقام برنج بومی گیلان (1)» " rice nation cultivars of guilan " - جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰
« معرفی فرآورده های جانبی دانه برنج (2)» " introduce of rice seed by-products " - پنجشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۰
« معرفی فرآورده های جانبی دانه برنج (1)» " introduce of rice seed by-products " - پنجشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۰
« پرورش سبزیجات در شالیزارها بعنوان کشت دوّم (2)» " Vegetable in paddy field " - پنجشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۰
« پرورش سبزیجات در شالیزارها بعنوان کشت دوّم (1)» " Vegetable in paddy field " - پنجشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۰
« معرفی ارقام محلی برنج استان فارس (2)» " rice native cultivars of Fars province " - پنجشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۰
« معرفی ارقام محلی برنج استان فارس (1)» " rice native cultivars of Fars province " - چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۹۰
« پرورش قارچ خوراکی صدفی بر روی کاه و کلش برنج (4)» "Oyster mushroom on rice-straw" - سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰
« پرورش قارچ خوراکی صدفی بر روی کاه و کلش برنج (3)» "Oyster mushroom on rice-straw" - سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰
« پرورش قارچ خوراکی صدفی بر روی کاه و کلش برنج (2)» "Oyster mushroom on rice-straw" - سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰
« پرورش قارچ خوراکی صدفی بر روی کاه و کلش برنج (1)» "Oyster mushroom on rice-straw" - سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰
« کشت مستقیم برنج (2)» " rice direct planting " - سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰
« کشت مستقیم برنج (1)» " rice direct planting " - سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰